၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ "ေမာင္ဝံသ" ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့သည့္
LATEST NEWS

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ (၁၇၇)၊ ဒုတိယထပ္၊ ၃၆လမ္း၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ.နယ္၊
ရန္ကုန္ျမိဳ.။

ဖုန္း – ၀၁ ၃၇၇ ၁၄၆

 

Contact Form


 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Copyright © 2017 Peoples Age News | Created by Kite Media